Friday, February 3, 2012

Sorchar nan Reul , The Lightener of the Stars
SORCHAR NAN REUL

Feuch Sorchar nan reul
Air corbha nan neul,
Agus ceolradh nan speur
Ri luaidh dha.

Tighinn le caithrim a nuas
Bho an Athair tha shuas,
Clar agus farcha nan duan
Ri seirm dha.

Chriosd, a chomairc mo ruin
Com nach togainn do chliu!
Ainglich is naomhaich chiuil
Ri luaidh dhut.

A Mhic Mhoire nam buadh,
Is fire finne-ghile snuadh,
Liom bu shon a bhi an cluan
Do shaoibhreis.

A Chriosda mo chaoimhe,
A Chriosda Chro-naoimhe,
Bithim gach la agus oidhche
Ri luaidh ort.

CARMINA GADELICA - Volume 1

Ortha nan Gaidheal - Leabhar 1

No comments:

The Rams Horn

The Rams Horn on Facebook